fbpx

Dotácia na tepelné čerpadlo 2024

Dotácia na tepelné čerpadlo 2024

Dotácia na tepelné čerpadlo je vhodná pre domácnosti, ktoré chcú šetriť energiu, uľahčiť si prácu a zároveň chrániť životné prostredie. Dotácie zastrešuje Slovenská inovačná a energetická agentúra (SIEA) pod národným projektom Zelená domácnostiam a tvorí tak podporu pre tepelné čerpadlá, fotovoltaické panely, solárne kolektory a veterné turbíny. V tomto kompletnom sprievodcovi vám popíšeme, ako získať dotáciu na tepelné čerpadlo bez obáv a aké sú podmienky pre získanie dotácie.

Domácnosti, ktoré splnia podmienky, môžu získať príspevok na inštaláciu zariadení na využívanie obnoviteľných zdrojov energie. Oprávnenými žiadateľmi o dotáciu sú fyzické osoby (nie firmy), vlastníci alebo spoluvlastníci rodinných domov alebo bytových domov. Žiadosti o poukážku Zelená domácnostiam pre rok 2024 je už možné registrovať v novom informačnom systéme. Aktuálny harmonogram projektu Zelená domácnostiam nájdete na stránke projektu.

Aktuálne informácie k dotáciám Zelaná domácnostiam

Od 30. apríla 2024 je možné požiadať o aktivačný kód potrebný na získanie poukážky na dotáciu. Tento kód musíte odovzdať zhotoviteľovi, aby ho mohol aktivovať. Avšak z dôvodu nedávneho zavedenia nového systému, zatiaľ nie je možné, aby zhotovitelia kódy aktivovali. Odporúčame vám preto mať kód pripravený a odovzdať ho zhotoviteľovi. Hneď po spustení aktivácie kódov vám zhotoviteľ kód aktivuje a na základe neho obdržíte poukážku na dotáciu.

29. apríla 2024 došlo k aktualizácii podmienok pre získanie dotácie. Novinkou je predĺženie minimálnej doby používania tepelného čerpadla z 2 na 5 rokov. Táto zmena znamená, že každý zákazník, ktorý využije dotáciu, sa zaväzuje tepelné čerpadlo využívať minimálne 5 rokov. Táto požiadavka zabezpečuje dlhodobejšiu efektívnosť podporovaných projektov v oblasti udržateľnej energie.

Základné podmienky pre dotáciu na tepelné čerpadlo

Základnou podmienkou pre získanie dotácie na tepelné čerpadlo je preukázanie, že žiadateľ vlastní alebo spoluvlastní rodinný dom, rozostavaný rodinný dom alebo inú budovu, ktorá slúži na rodinné bývanie. Zároveň musí mať žiadateľ v tejto budove trvalý pobyt, prípadne je spoluvlastníkom bytového domu v niektorom z regiónov Slovenska. Rozhodujúcim faktom je, či je stavba v čase podania žiadosti o vydanie poukážky zapísaná na liste vlastníctva.

Oproti predchádzajúcim rokom je novinkou, že za rodinný dom sa považuje aj rozostavaná stavba rodinného domu a tiež iné budovy, ktoré slúžia na rodinné bývanie domácnosti. Môže ísť napríklad o rekreačný dom, záhradný dom a podobne, ak tu má oprávnený žiadateľ evidovaný trvalý pobyt.

Výška dotácie na tepelné čerpadlo

Výška dotácie na tepelné čerpadlo je 380 € za každý kW inštalovaného výkonu, s maximálnym príspevkom 3 800 €.

V prípade, ak prestanete využívať tuhé palivá, alebo sa váš dom nachádza v oblasti nízkej kvality ovzdušia s rizikovým stupňom 3 (ORKO), máte nárok na zvýhodnenú dotáciu o +15 %.

Zvýhodnená dotácia na tepelné čerpadlo je 437€ za každý kW inštalovaného výkonu, s limitom príspevku 4 370 €.

GRUBMANN M-140
8,4 kW
tepelné čerpadlo

výška dotácie:
2280 – 2622 €

GRUBMANN S-140
12,6 kW
tepelné čerpadlo

výška dotácie:
3420 – 3933 €

GRUBMANN M-220
13 kW
tepelné čerpadlo

výška dotácie:
3800 – 4370 €

GRUBMANN S-310
22 kW
tepelné čerpadlo

výška dotácie:
3800 – 4370 €

GRUBMANN M-480
28 kW
tepelné čerpadlo

výška dotácie:
3800 – 4370 €

GRUBMANN M-600
35 kW
tepelné čerpadlo

výška dotácie:
3800 – 4370 €

Vypočítajte si výšku dotácie na tepelné čerpadlá

Na výpočet presnej výšky dotácie vám pomôže tabuľka na výpočet dotácie, ktorá je v programe MS Excel.

V prípade, ak máte problém s otvorením súboru, kontaktujte nás emailom a my vám výšku hodnoty poukážky vypočítame. Pre výpočet hodnoty poukážky je potrebné poznať výkon tepelného čerpadla a obec v ktorej je dom postavený.

Celú výšku príspevku môžete využiť nielen na tepelné čerpadlo v zozname zariadení v projekte Zelená domácnostiam, ale aj na samotnú inštaláciu a na všetky komponenty potrebné pre funkčné spustenie tepelného čerpadla.

SIEA vám preplatí časť nákladov. Ak bude suma, ktorú môžete dostať podľa dotácie (oprávnený príspevok), menšia ako polovica toho, čo ste celkovo zaplatili, SIEA vám preplatí celú túto sumu. Ale ak je oprávnený príspevok viac ako polovica celkových nákladov, SIEA vám preplatí len polovicu z celkovej sumy, ktorú ste zaplatili.

Pokiaľ máte záujem dozvedieť sa viac o možnostiach dotácií na tepelné čerpadlá, čítajte ďalej a jednoducho vám vysvetlíme ako to celé funguje.

Na mape sú vyznačené oblasti s rizikovými stupňami nízkej kvality ovzdušia pre rok 2023, ktoré vydáva Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ). Využite toto zvýhodnenie čo najskôr, pretože rizikové oblasti sa každým rokom menia.

Zvýhodnená dotácia na tepelné čerpadlo 2023

Dotácia na tepelné čerpadlo – podmienky

Ak spĺňate nasledujúce podmienky a ešte ste v žiadnom štátnom programe nepožiadali o dotáciu na tepelné čerpadlo (Zelená domácnostiam, Obnov dom), máte možnosť získať finančnú podporu na zlepšenie energetického hospodárenia vo vašom rodinnom, alebo bytovom dome. Dotácia na tepelné čerpadlo vám pomôže znížiť náklady na energie a prispeje k lepšiemu životnému prostrediu.

Splnenie všetkých uvedených podmienok sa preukazuje čestným vyhlásením, ktoré vám bude zaslané spolu so zmluvou na poskytnutie príspevku od SIEA. SIEA môže vykonať kontrolu čestného vyhlásenia a vyžiadať si ďalšie informácie alebo vykoná kontrolu na mieste.

Ako získať dotáciu na tepelné čerpadlo

Aby ste dostali dotáciu, potrebujete získať poukážku, ktorú vám aktivujeme.

1. Žiadosť o poukážku: Ak chcete získať dotáciu na tepelné čerpadlo, musíte vyplniť elektronický formulár na webovej stránke Zelená domácnostiam. Dôležité je uviesť všetky požadované informácie. Uistite sa, že vaša žiadosť je vyplnená správne a v súlade s podmienkami. Nesprávne vyplnené žiadosti nebudú akceptované.
UPOZORNENIE: Ak budete vypĺňať starú žiadosť projektu pplatnú do roku 2023, budete neskôr vyzvaní pre aktualizáciu údajov a poukážka vám nebude platiť. Rovnako Vám nebude platiť ani aktivačný kód zo starej žiadosti. Z nášho pohľadu je výhodnejšie počkať na spustenie podávania žiadostí nového projektu, ktoré sa plánuje od 1. apríla 2024.

2. Aktivačný kód: SIEA zhodnotí a overí vašu žiadosť o dotáciu na tepelné čerpadlo. V prípade, ak spĺňate podmienky na príspevok, príde vám email s aktivačným kódom. Ak však podmienky nespĺňate, upozornia vás na nezrovnalosti, alebo na prípadný dôvod zamietnutia vašej žiadosti.

3. Aktivácia poukážky: Aktivačný kód nám odovzdáte a my vám aktivujeme poukážku. Aktiváciu poukážky môže vykonať len oprávnený zhotoviteľ, ktorý bude tepelné čerpadlo inštalovať.

4. Vydanie poukážky: Po našej aktivácii a následnom zhodnotení vašej žiadosti vám SIEA zašle vytlačenú poukážku na vypočítanú hodnotu. POZOR! Platnosť poukážky je 90 dní od dátumu vydania. 

Kedy môže byť dotácia na tepelné čerpadlo zamietnutá

Žiadosť o dotáciu na tepelné čerpadlo môže byť zamietnutá, ak bola už v minulosti vydaná poukážka na rovnakom mieste inštalácie, alebo v prípade bytového domu príde len k odpojeniu od centrálneho zdroja tepla (kotolňa, tepláreň).

Poradie vybavovania žiadostí

Žiadosti vybavuje SIEA a budú vybavované v poradí, ako boli aktivované zhotoviteľom. Výška dotácie bude určená podľa platných podmienok (380 €/ kW; max. 3800 €) a môže byť zvýšená o +15% (437 €/ kW; max. 4370 €) v prípade ak spĺňate aspoň jednu podmienku pre zvýhodnenú dotáciu.

Podpis a zaslanie zmluvy

SIEA vám do 30 dní od vydania poukážky pošle (emailom, alebo poštou) aj zmluvu na podpis a tlačivo povinného čestného vyhlásenia. Zaslaný návrh na uzavretie zmluvy v dvoch vyhotoveniach podpíšte. Jedna zmluva musí byť úradne osvedčená (u notára, alebo na matrike obce).

Jednu zmluvu si necháte a druhú zmluvu s osvedčeným podpisom spolu s podpísaným čestným vyhlásením a ďalšími povinnými prílohami odovzdáte zhotoviteľovi (nám).

Preplatenie poukážky

V prípade, že je tepelné čerpadlo už nainštalované a vyplatené a odovzdali ste nám poukážku, osvedčenú podpísanú zmluvu a čestné prehlásenie, môžeme všetky vaše podklady zosumarizovať s našimi a následne poslať na overenie do SIEA.

Predtým ako SIEA preplatí dotáciu na tepelné čerpadlo, skontroluje podklady a overí fakturované položky.

SIEA má na preplatenie poukážky 60 dní. 

Novinka v rámci podávania žiadosti o dotáciu

Novinkou, ktorú ponúka národný projekt, je možnosť inštalácie tepelného čerpadla už pred podaním žiadosti o poukážku. Toto platí od 30. októbra 2023, kedy boli zverejnené všeobecné podmienky podpory nového projektu Zelená domácnostiam. Súčasťou inštalácie musia byť všetky povinné revízie a skúšky a zariadenie musí byť funkčné a schopné prevádzky. Zároveň je nutné, aby ste ho potom prevádzkovali minimálne 2 roky.

Dotácia na tepelné čerpadlo do rodinného domu

Dotáciu na tepelné čerpadlo do rodinného domu získate, ak splníte základné podmienky, ktoré určuje projekt Zelená domácnostiam.

Kto môže žiadať o dotáciu pre rodinný dom

Oprávneným subjektom na poskytnutie príspevku sa stávate, ak ste:
● fyzická osoba, ktorá je vlastníkom rodinného domu
● fyzické osoby, ktoré sú bezpodielovým vlastníkom rodinného domu
● fyzické osoby, ktoré sú podielovými vlastníkmi a sú oprávnené rozhodovať o hospodárení so spoločnou vecou podľa väčšiny ich podielu

Ďalšie podmienky pre dotácie tepelných čerpadiel

Ďalšou podmienkou pre dotáciu je evidencia nehnuteľnosti v Katastri nehnuteľností Slovenskej republiky. Tu musí byť nehnuteľnosť evidovaná ako rodinný dom, rozostavaný rodinný dom alebo po novom aj iná budova, ktorá slúži na rodinné bývanie a zároveň má v nej žiadateľ trvalý pobyt.

Dodržiavanie špecifických pravidiel

Je dôležité, aby rodinný dom nebol vo vlastníctve alebo spoluvlastníctve právnickej osoby (firmy) a nebol súčasťou obchodného majetku podnikateľského subjektu. Rodinný dom by tiež nemal byť prenajatý alebo prenechaný do užívania podnikateľským subjektom alebo subjektom vykonávajúcim hospodársku činnosť.

Podmienky prenájmu rodinného domu

Ak je rodinný dom alebo jeho časť prenajatá inej fyzickej osobe, je potrebné, aby to nebolo súčasťou podnikania vlastníka a aby vlastník neprenajímal viac nehnuteľností ako tento konkrétny dom alebo jeho časť.

Splnenie všetkých uvedených podmienok sa preukazuje čestným vyhlásením, ktoré vám bude zaslané spolu so zmluvou na poskytnutie príspevku od SIEA. SIEA môže vykonať kontrolu čestného vyhlásenia dožiadaním ďalších informácií alebo vykoná kontrolu na mieste.

Dotácia na tepelné čerpadlo do bytového domu

Dotácia na tepelné čerpadlo sa netýka len vlastníkov rodinných domov. O túto možnosť neboli ukrátení ani tí, ktorí žijú v bytových domoch. Dotáciu na tepelné čerpadlo do bytového domu môžete získať, ak spĺňate nižšie uvedené podmienky.

Kto môže žiadať o dotáciu pre bytový dom

Oprávneným subjektom na posyktnutie príspevku sa stávate, ak ste:
● spoločenstvo vlastníkov bytov a nebytových priestorov v bytovom dome podľa zákona č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v platnom znení,
● vlastníci bytov a nebytových priestorov v bytovom dome zastúpení správcom bytového domu, s ktorým majú vlastníci bytov a nebytových priestorov v bytovom dome uzavretú zmluvu o výkone správy podľa zákona č. 182/1993 Z. z.

Ďalšou podmienkou je, že bytový dom musí byť evidovaný v Katastri nehnuteľností Slovenskej republiky.

Dodržiavanie špecifických pravidiel

Aby ste získali dotáciu na tepelné čerpadlo, byt alebo nebytový priestor nesmie byť vo vlastníctve právnickej osoby (firmy), s výnimkou obcí alebo vyšších územných celkov. Taktiež nesmie byť vedený v obchodnom majetku akéhokoľvek podnikateľského subjektu.

Po novom je súčasťou žiadosti o preplatenie poukážky aj energetický audit s predpísanými náležitosťami. Musí v ňom byť uvedené množstvo využiteľnej energie vyrobenej v zariadení na využitie OZE. Taktiež musí byť splnený odporúčaný výkon zariadenia, pričom sa prihliada na poteciál úspor v konkrétnej budove. Odporúčaný výkon nesmie byť menej než 80% energie vyrobenej v zariadení na využitie OZE spotrebovaných v bytovom dome.

Účtovanie nákladov na energiu

Náklady spojené s užívaním bytu alebo nebytového priestoru týkajúce sa dodávanej energie nesmú tvoriť viac ako 20% celkových nákladov na energiu bytového domu a nesmú byť účtované v účtovníctve podnikateľského subjektu.

Prenájom a podnikateľská činnosť

Byt alebo nebytový priestor nesmie byť prenajatý podnikateľskému subjektu v rozsahu väčšom ako 20% podlahovej plochy bytového domu. Prenájom bytu inej fyzickej osobe je možný bez obmedzení iba do 20% podlahovej plochy všetkých bytov v dome, a to len v prípade, ak to nie je súčasťou podnikania vlastníka.

Centrálny zdroj tepla

Tepelné čerpadlo nebude inštalované v bytovom dome pripojenom na CZT, pretože inštaláciou dôjde k porušeniu podmienok skončenia odberu tepla.

Splnenie všetkých uvedených podmienok sa preukazuje čestným vyhlásením, ktoré vám bude zaslané spolu so zmluvou na poskytnutie príspevku od SIEA. SIEA môže vykonať kontrolu čestného vyhlásenia dožiadaním ďalších informácií alebo vykoná kontrolu na mieste.

Tipy a upozornenia pri žiadosti o dotáciu na tepelné čerpadlo

Pri žiadosti o dotáciu na tepelné čerpadlo je dôležité dodržiavať pravidlá a podmienky, aby ste predišli nepríjemným prekvapeniam a možným sankciám. Tu sú niektoré tipy a upozornenia, ktoré by ste mali mať na pamäti:

Kontroly a zvýhodnené dotácie:

Buďte pripravení na kontroly, ktoré sa budú zameriavať najmä na zvýhodnené dotácie. Zvážte dobre, či žiadať o zvýhodnenú dotáciu, pretože pri zistení nesúladov môže SIEA požadovať vrátenie dotácie. Kontroly sú zamerané na dodržiavanie podmienok zmluvy a prítomnosť akýchkoľvek nedovolených zariadení na tuhé palivo môže viesť porušeniu podmienok so SIEA.

Používanie tuhých palív:

Ak žiadate o zvýhodnenú dotáciu a máte dva kotle na tuhé palivá, je potrebné jeden z nich odstrániť. Upozorňujeme, že ak sa zaviažete nepoužívať tuhé palivá, nemôžete mať ani jeden kotol na tuhé palivá v prevádzke. Výnimka platí len pre oblasti OKRO 3, kde môžete žiadať o dotáciu aj bez výmeny kotla, ak ste v tejto oblasti.

Krb a piecka v domácnosti:

Pozor! Ak žiadate o zvýhodnenú dotáciu, nemôžete mať v dome krb ani piecku. Krb alebo piecka sú považované za zdroje tuhého paliva a ich prítomnosť by znamenala porušenie zmluvy so SIEA. Aj keď krb alebo piecka nie sú používané, ich prítomnosť môže viesť k tomu, že budete musieť dotáciu vrátiť.

Premiestnenie tepelného čerpadla:

Po inštalácii tepelného čerpadla a odoslaní dokumentácie nie je dovolené svojvoľné premiestnenie zariadenia. Ak je premiestnenie nevyhnutné, musíte najskôr informovať SIEA. Po realizácii premiestnenia je potrebné zaslať fotografie z nového umiestnenia, ktoré SIEA aktualizuje v svojej evidencii. Pre lepší pocit, veďte komunikáciu emailom, aby ste mali všetko písomne zdokumentované.

Dodržiavaním týchto tipov a upozornení môžete získať dotáciu bez komplikácií a zabezpečiť, že váš projekt bude v súlade s požiadavkami SIEA. Ak máte akékoľvek pochybnosti alebo otázky, neváhajte sa obrátiť na odborníkov, ktorí vám poskytnú presné a aktuálne informácie.

Plné znenie podmienok Zelená domácnostiam

Plné znenie Všeobecných podmienok pre získanie dotácie v programe Zelená domácnostiam na tepelné čerpadlá sa dozviete po stiahnutí dokumentu:

 

V prípade akýchkoľvek otázok nás neváhajte kontaktovať a radi Vám so získaním dotácie pomôžeme.

0
V košíku nemáte žiadne produkty