fbpx

Všeobecné obchodné podmienky

Článok 1

Všeobecné ustanovenia a vymedzenie pojmov

1.1. Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „VOP”) upravujú práva a povinnosti podnikateľského subjektu Beereal s.r.o., Grösslingová 4 811 09 Bratislava – mestská časť Staré Mesto, IČO: 52714233, DIČ: 2121113830, IČ DPH: SK2121113830 zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava, oddiel Sro, vložka č. 141044/B, (ďalej len „Predávajúci”) a kupujúceho (ďalej len „Kupujúci”) pri kúpe tovaru ponúkaného Predávajúcim prostredníctvom elektronického obchodu na internetovej adrese Predávajúceho www.grubmann.sk (ďalej len „grubmann.sk”) a sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi Kupujúcim a Predávajúcim na diaľku prostredníctvom elektronického obchodu na internete (ďalej len „Kúpna zmluva”). (Predávajúci a Kupujúci spolu ďalej len „Zmluvné strany”).

1.2. Tieto VOP platia pre kúpu tovaru objednávaného prostredníctvom elektronického obchodu (ďalej len „E-shop”) na stránke grubmann.sk

1.3. VOP vstupujú do platnosti dňom ich zverejnenia na stránke grubmann.sk.

1.4. Všetky vzťahy medzi Kupujúcim a Predávajúcim, ktoré nie sú upravené týmito VOP, sa riadia príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka, zákona č. 22/2004 Z.z. o elektronickom obchode a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z.z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 284/2002 Z.z. v znení neskorších predpisov a Zákona o ochrane spotrebiteľa pri zásielkovom predaji.

1.5. Práva Kupujúceho vo vzťahu k Predávajúcemu vyplývajúce zo zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov a zákona č. 108/2000 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji v znení neskorších predpisov zostávajú týmito VOP nedotknuté.

1.6. Kupujúcim sa rozumie v systéme zaregistrovaná fyzická osoba, alebo právnická osoba, ktorá si elektronicky objedná tovar prostredníctvom E-shopu na stránke grubmann.sk.

1.7. Elektronickou objednávkou sa rozumie odoslaný elektronický formulár, obsahujúci informácie o Kupujúcom, zoznam objednaného tovaru z ponuky E-shopu na stránke grubmann.sk a celková cena tohto tovaru, spracovaný systémom E-shopu.

1.8. Tovarom sa rozumejú všetky produkty uvedené v platnom cenníku Predávajúceho na stránke grubmann.sk.

1.9. Celý obsah Stránky je chránený autorským právom. Užívatelia nesmú meniť, prenášať, zobrazovať, uverejňovať, predávať, udeľovať povolenia, vytvárať, kopírovať, distribuovať, odvodené diela alebo používať akýkoľvek obsah web stránky grubmann.sk na komerčné alebo verejné účely, pokiaľ nebolo zmluvne dohodnuté inak. .

1.10. Kontaktné údaje Predávajúceho pre Kupujúcich:
Firma: Beereal s.r.o.
Adresa: Grösslingová 4 811 09 Bratislava – mestská časť Staré Mesto
Tel.č. : +421 900 000 000
E-mail: [email protected]

Článok 2

Objednávka a uzavretie zmluvy

2.1. Podmienkou platnosti elektronickej objednávky je pravdivé a úplné vyplnenie všetkých registračných formulárov.

2.2. Predávajúci nezodpovedá za omeškanie dodávky a za škodu, ktorá bola spôsobená dôsledkom toho, že Kupujúci pri registrácii nezadal všetky požadované údaje a/alebo vyplnil registračný formulár chybne. Predávajúci tiež nezodpovedá za škodu, ktorá bola spôsobená Kupujúcemu dôsledkom toho, že Kupujúci zabudol svoje prístupové heslo a/alebo sa prístupové heslo Kupujúceho dostalo do rúk nepovolaných osôb bez pričinenia Predávajúceho.

2.3. Prijatá elektronická objednávka je považovaná za návrh Kúpnej zmluvy a je záväzná.

2.4. Predávajúci je povinný potvrdiť e-mailovou správou (na e-mailovú adresu Kupujúceho uvedenú v elektronickej objednávke) prípadne telefonicky obsah elektronickej objednávky Kupujúceho a to bezodkladne po jej doručení Predávajúcemu, inak platí, že k uzavretiu Kúpnej zmluvy medzi Zmluvnými stranami sa nekonalo. Kupujúci je povinný skontrolovať obsah elektronickej objednávky uvedený v e-mailovej správe Predávajúcim. V prípade zistenia nezrovnalostí týkajúcich sa obsahu elektronickej objednávky potvrdenej zo strany Predávajúceho, je Kupujúci povinný o tom upovedomiť Predávajúceho prostredníctvom e-mailovej správy zaslanej na e-mailovú adresu [email protected], alebo telefonicky.

2.5. Za podstatné náležitosti elektronickej objednávky sa považujú:

2.5.1. Identifikácia Kupujúceho, t.j. obchodné meno alebo meno a priezvisko, adresa sídla/bydliska, IČO, DIČ, IČ DPH a kontakt (telefónne číslo a e-mailová adresa);
2.5.2. Popis a názov objednávaného tovaru podľa katalógu uvedeného na stránke grubmann.sk;
2.5.3. Množstvo objednaného tovaru;
2.5.4. Adresa miesta dodania tovaru (ak nebude tento údaj uvedený, má sa za to, že tovar má byť dodaný na adresu sídla/bydliska Kupujúceho);

2.6. Ak nebude objednávka obsahovať náležitosti podľa predchádzajúceho článku, je považovaná za neúplnú. Predávajúci sa v takom prípade pokúsi kontaktovať Kupujúceho a vyzvať ho k odstráneniu nedostatkov v elektronickej objednávky a jej prípadnému spresneniu a/alebo doplneniu. Okamihom doručenia údajov upresňujúcich a/alebo doplňujúcich elektronickú objednávku Predávajúcemu sa elektronická objednávka považuje za úplnú.

2.7. Po odoslaní elektronickej objednávky bude táto objednávka spracovaná a na vašu e-mailovú adresu bude obratom doručené potvrdenie o prijatí objednávky Predávajúcim. Na uvedenú e-mailovú adresu vám budú v prípade potreby zasielané všetky ďalšie informácie ohľadom vašej objednávky.

Článok 3

Storno objednávky

3.1. Ustanoveniami tohto článku 3 nie je dotknuté právo zákazníka, ktorý vystupuje a v E-shope grubmann.sk nakupuje ako spotrebiteľ, na odstúpenie od zmluvy uzavretej na diaľku v zmysle príslušných právnych predpisov, ako je toto uvedené v článku nižšie. Takýto zákazník, vystupujúci ako spotrebiteľ, môže odstúpiť od zmluvy uzavretej na diaľku (stornovať svoju objednávku) aj pred začatím plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy.

3.1. Kupujúci má právo stornovať objednávku bez udania dôvodu do 24 hodín od odoslania elektronickej objednávky alebo kedykoľvek do doby vyskladnenia tovaru, ak je tento tovar dostupný skladom a to e-mailom na adresu [email protected] alebo telefonicky na číslo +421 900 000 000. Pri zrušení objednávky je potrebné uviesť meno, číslo objednávky a názov objednaného tovaru.

Zrušenie objednávky zo strany Predávajúceho

3.2. Predávajúci si vyhradzuje právo neakceptovať objednávku alebo jej časť a tiež právo odstúpiť od zmluvy alebo jej časti, ak (i) nie je možné z technických príčin tovar dodať v požadovanej lehote či za podmienok objednávky, ak (ii) sa tovar už nevyrába alebo nedodáva alebo sa výrazným spôsobom zmenila jeho cena účtovaná zo strany dodávateľa tovaru alebo aj v prípade, že (iii) zákazník v bode 2.1. týchto podmienok uvedie v objednávke o sebe nepravdivé a/alebo neúplné údaje a okolnosti vytvorenia objednávky budú nasvedčovať špekulatívnej povahe dotknutej objednávky. V prípade, že táto situácia nastane, Predávajúci bude bezodkladne kontaktovať zákazníka za účelom dohody o ďalšom postupe. V prípade, že zákazník už cenu z objednávky (zálohovej faktúry) alebo jej časť zaplatil a nedôjde k dohode Predávajúceho a zákazníka o poskytnutí iného tovaru v rovnakej kvalite a cene ani o inom náhradnom plnení, Predávajúci sa zaväzuje vrátiť zákazníkovi do 14 dní na jeho účet cenu zaplatenú za tovar.

3.3. Predávajúci je oprávnený odstúpiť od zmluvy uzatvorenej so zákazníkom v prípade zjavnej chyby v cene tovaru (tj. ceny zjavne iné ako je cena pre tento typ / druh tovaru obvyklá). Za zjavnú chybu v cene tovaru je považované napríklad mylné uvedenie prvých troch číslic na miesto štyroch; o jednu cifru nižšia cena (napr. pri udávaní ceny “vypadne” jedna číslica); zjavne nízka cena tovaru (napr. o 50% nižšia cena, než je pre tento druh a typ tovaru obvyklé, bez toho, aby u tovaru bolo uvedené, že sa jedná o výpredaj či o inú zľavovú akciu); a iné zjavné chyby v písaní, zjavné chyby v popise tovaru, obrázku atď., alebo v prípade zjavne mylné chyby v informácii podanej operátorom zákazníckeho centra. Predávajúci je povinný o tejto skutočnosti okamžite informovať kupujúceho a vrátiť mu už zaplatenú zálohu za tovar dohodnutý v kúpnej zmluve bez zbytočného odkladu, najneskôr však v lehote do 14 dní od oznámenia o odstúpení od zmluvy rovnakým spôsobom, aký použil kupujúci pri svojej platbe. Tým nie je dotknuté právo kupujúceho dohodnúť sa s predávajúcim na inom spôsobe platby, ak v súvislosti s tým kupujúcemu nebudú účtované žiadne ďalšie poplatky. Vyššie uvedené sa analogicky vzťahuje aj na prípady, keď nedošlo k uzavretiu kúpnej zmluvy, teda analogicky sa vzťahuje aj na nepotvrdené objednávky.

Článok 4

Spotrebiteľské zmluvy a poučenie o práve odstúpiť od zmluvy

4.1. Kupujúci, ktorý vo vzťahu k Predávajúcemu vystupuje ako spotrebiteľ, má právo odstúpiť od zmluvy bez uvedenia dôvodu do 14 dní odo dňa prevzatia tovaru, pričom táto lehota sa považuje za zachovanú, ak oznámenie o odstúpení od zmluvy bolo odoslané predávajúcemu najneskôr v posledný deň lehoty. Tovar sa považuje za prevzatý zákazníkom okamihom, keď zákazník alebo ním určená tretia osoba, s výnimkou dopravcu, prevezme všetky časti objednaného tovaru, alebo ak sa:
a) tovary objednané Kupujúcim v jednej objednávke dodávajú oddelene, okamihom prevzatia tovaru, ktorý bol dodaný ako posledný,
b) dodáva tovar pozostávajúci z viacerých dielov alebo kusov, okamihom prevzatia posledného dielu alebo posledného kusu,
c) tovar dodáva opakovane počas vymedzeného obdobia, okamihom prevzatia prvého dodaného tovaru.

4.2. Spotrebiteľ má právo po prevzatí tovar rozbaliť a odskúšať obdobným spôsobom ako je obvyklé pri nákupe v klasickom kamennom obchode, t.j. odskúšať tovar tak, aby zistil vlastnosti a funkčnosť tovaru. Odskúšať však neznamená začať tovar používať a po niekoľkých dňoch vrátiť tovar Predávajúcemu. Spotrebiteľ zodpovedá za zníženie hodnoty tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku takého zaobchádzania s tovarom, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti tovaru. Poškodenie obalu a tovaru samotného bude predávajúcim akceptované výhradne v rozsahu, v akom mu pri primeranom odskúšaní tovaru v zmysle tohto ustanovenia týchto Obchodných podmienok nebolo možné zabrániť, t.j. ktoré nepresahuje rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti tovaru.

4.3. Spotrebiteľ je povinný oznámiť vrátenie tovaru Predávajúcemu vopred e-mailovou správou na [email protected], resp. telefonicky +421 900 000 000 s uvedením čísla objednávky, mena a priezviska, na ktoré bol tovar zakúpený.

4.4. Kupujúci môže použiť formulár na odstúpenie od zmluvy. Ak sa takto rozhodne, zašle nám spolu s tovarom podpísané písomné prehlásenie o odstúpení od zmluvy s uvedením mena a priezviska, adresy, čísla objednávky, dátumu objednania a čísla účtu pre finančné vysporiadanie.

4.5. Odstúpením Spotrebiteľa od Kúpnej zmluvy sa Kúpna zmluva od začiatku ruší. Predávajúci je povinný prevziať tovar späť a vrátiť Spotrebiteľovi najneskôr v lehote 14 dní odo dňa odstúpenia od Kúpnej zmluvy cenu zaplatenú za tovar prevodom na účet spotrebiteľovi, vrátane nákladov, ktoré spotrebiteľ vynaložil v súvislosti s objednaním tovaru. Náklady na vrátenie tovaru znáša Kupujúci v plnom rozsahu.

4.6. Oznámenie Kupujúceho o odstúpení od Kúpnej zmluvy musí byť Predávajúcemu doručené do skončenia doby pre odstúpenie a zároveň musí byť Predávajúcemu riadne vrátený kompletný tovar v pôvodnom stave so všetkými dokladmi a dokumentáciou, ktoré boli spotrebiteľovi dodané. Pre rýchle vybavenie veci je nutné vrátiť tovar na rovnakú adresu Predávajúceho, ktorá je v dokladoch k tovaru uvedená ako miesto, z ktorého bol tovar Spotrebiteľovi odoslaný.

4.7. V prípade, že Kupujúci odstúpi od zmluvy a doručí predávajúcemu tovar, ktorý je použitý a je poškodený alebo neúplný alebo hodnota predmetného tovaru je znížená v dôsledku takého zaobchádzania s tovarom, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti tovaru, má predávajúci voči kupujúcemu nárok na náhradu škody vo výške hodnoty opravy tovaru a uvedenia tovaru do pôvodného stavu resp. predávajúci má právo požadovať od kupujúceho preplatenie zníženia hodnoty tovaru a kupujúci je o tejto skutočnosti upovedomený.

4.8. V prípade, že kupujúci odstúpi od zmluvy a doručí predávajúcemu tovar, ktorý je používaný, poškodený alebo neúplný, zaväzuje sa kupujúci uhradiť predávajúcemu hodnotu, o ktorú sa znížila hodnota tovaru v skutočnej výške, náklady, ktoré vznikli predávajúcemu v súvislosti s opravou tovaru a jeho uvedením do pôvodného stavu kalkulované podľa cenníka pre pozáručný servis tovaru. Kupujúci je povinný v zmysle tohto bodu všeobecných obchodných podmienok predávajúcemu uhradiť náhrady najviac vo výške rozdielu medzi kúpnou cenou tovaru a hodnotou tovaru v čase odstúpenia od kúpnej zmluvy.

4.9. Predávajúci sa zaväzuje vrátiť Kupujúcemu cenu zaplatenú za príslušný tovar (spolu so všetkými platbami, ktoré od neho prijal na základe zmluvy alebo v súvislosti s ňou, vrátane nákladov na dopravu, dodanie a poštovné a iných nákladov a poplatkov) v lehote 14 kalendárnych dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy predávajúcemu. Predávajúci nie je povinný vrátiť kupujúcemu cenu zaplatenú za príslušný tovar pred tým, ako mu bol tovar od kupujúceho spolu s príslušenstvom vrátane dokumentácie a pod. doručený alebo kým kupujúci nepreukáže zaslanie tovaru spolu s príslušenstvom vrátane dokumentácie a pod. späť predávajúcemu.

4.10. Pri odstúpení od zmluvy Kupujúci znáša priame náklady na vrátenie tovaru Predávajúcemu alebo osobe poverenej Predávajúcim na prevzatie tovaru. Pri odstúpení od zmluvy Kupujúci znáša priame náklady na vrátenie tovaru, ktorý vzhľadom na jeho povahu nie je možné vrátiť prostredníctvom pošty. Priame náklady spojené s vrátením tovaru nemožno primerane vypočítať vopred. Podľa dostupných informácií je predpokladaný odhad týchto nákladov v závislosti od veľkosti, hmotnosti tovaru, vzdialenosti odkiaľ sa uskutočňuje vrátenie tovaru a od cien za ktoré kupujúcim vybraný prepravca poskytuje svoje služby vo výške od 5,- EUR do 200,- EUR.

4.11. V prípade, ak Kupujúci nesplní niektorú zo svojich vyššie uvedených povinností podľa týchto Všeobecných obchodných podmienok, odstúpenie od zmluvy nie je platné a účinné a Predávajúci nie je povinný vrátiť všetky preukázateľné platby podľa týchto Všeobecných obchodných podmienok Kupujúcemu a zároveň má nárok na úhradu nákladov spojených s odoslaním tovaru naspäť Kupujúcemu.

4.12. V súlade s § 12 odst. 5 zákona č. 108/2000 spotrebiteľ nemôže odstúpiť od zmluvy ktorej predmetom sú:
a) poskytovanie služby ak sa služba začala plniť so súhlasom Spotrebiteľa pred uplynutím lehoty od odstúpenia od zmluvy.
b) predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek Spotrebiteľa, alebo tovaru určeného osobitne pre jedného Spotrebiteľa, alebo tovaru ktorý vzhľadom na jeho vlastnosti nemožno vrátiť.
c) predaj tovaru, ktorý podlieha rýchlemu zníženiu akosti alebo skaze,
d) predaj tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený.

Článok 5

Cenové podmienky

5.1. Kúpna cena tovarov ponúkaných Predávajúcim prostredníctvom stránky grubmann.sk je uvedená vždy vedľa vybraného tovaru vrátane DPH. Všetky ceny za tovar, služby a všetky poplatky v internetovom obchode grubmann.sk sú konečné. Všetky akcie platia do vypredania zásob pokiaľ pri konkrétnom výrobku nie je uvedené inak.

5.2. Predávajúci si vyhradzuje právo jednostranne upraviť (zvýšiť/znížiť) ceny tovarov uvedené na stránke grubmann.sk s tým, že nové ceny tovarov sú pre Kupujúceho platné dňom ich zverejnenia na stránke grubmann.sk. Takáto úprava ceny sa nevzťahuje na tovar už Kupujúcim objednaný. V prípade, ak sa na grubmann.sk objaví pri niektorom tovare cena evidentne chybná, napr. ak ide o tovar bežne dostupný a všeobecne známy a jeho cena sa odlišuje od ceny obvyklej, alebo z dôvodu chyby systému sa pri tovare objaví cena “0 EUR” alebo “1 EUR”, Predávajúci nemá povinnosť tovar dodať za cenu chybnú, ale môže Kupujúcemu ponúknuť dodanie tovaru za cenu riadnu. Ak Kupujúci v tomto prípade s riadnou cenou tovaru nesúhlasí, môže od Kúpnej zmluvy odstúpiť.

5.3. V prípade objednania väčšieho množstva tovaru je možné si dohodnúť individuálnu cenu na [email protected].

5.4. Recyklačný poplatok je zahrnutý v cene predávaných výrobkov.

Článok 6

Doprava tovaru a balné

6.1. Kupujúci má možnosť výberu dopravy:
a) osobný odber – tovar je možné vyzdvihnúť v sklade Bratislava – Podunajské Biskupice. Kupujúci neplatí žiadny poplatok za prevzatie tovaru.
b) firemný rozvoz – tovar bude doručený firemným rozvozom len v rámci západného Slovenska (kraje: Bratislavský, Trnavský, Nitriansky a Trenčiansky). Poplatok za túto službu je účtovaný paušálne vo výške 70€ s DPH.
c) doručenie kuriérom – tovar bude doručený externým prepravcom. Vzhľadom k rozmerom a váhe predávaných produktov, zároveň vzdialenosti od miesta vyzdvihnutia bude cena dopravy vždy nacenená osobitne na základe aktuálneho cenníka dopravnej spoločnosti a oznámená Kupujúcemu emailom, alebo telefonicky.

6.2. Dodanie tovaru na územie členských štátov Európskej únie, príp. iných štátov sa uskutočňuje na základe predchádzajúceho súhlasu a vzájomného písomného odsúhlasenia si ceny za doručenie a balné a príp. ďalších podmienok (napr. náklady na CLO, prekládky a pod.) medzi Kupujúcim a Predávajúcim.

Článok 7

Platobné podmienky

7.1. Platby sa vykonávajú v EUR, pričom Predávajúci vyžaduje jeden z nasledujúcich spôsobov platby:
7.1.1. Platba vopred bankovým prevodom alebo vkladom na účet uvedený v elektronickom formulári pri objednávaní tovaru. Po pripísaní sumy na účet Predávajúceho bude tovar zaslaný Kupujúcemu na adresu uvedenú v objednávke.
7.1.2. Platba v hotovosti pri vyzdvihnutí zo skladu, resp. osobnom odbere.

Článok 8

Dodacie podmienky

8.1. Dodávka elektronicky objednaného tovaru bude podľa dostupnosti tovaru a prevádzkových možností Predávajúceho expedovaná v čo najkratšom termíne, obvykle do 7 pracovných dní od dňa, keď Predávajúci potvrdil prijatie elektronickej objednávky resp. po obdržaní platby bankovým prevodom na účet, a to na adresu miesta dodania uvedeného v elektronickej objednávke.

8.2. Kupujúci je informovaný o odoslaní tovaru e-mailom, alebo telefonicky.

8.3. Tovar je doručovaný prostredníctvom vybranej kuriérskej služby. Tovar je štandardne doručený do 24 hodín odo dňa prevzatia tovaru kuriérom, no kuriérska spoločnosť si vyhradzuje právo doručiť tovar do 24 – 72 hodín.

8.4. Vlastnícke právo k tovaru prechádza na Kupujúceho jeho prevzatím a zaplatením kúpnej ceny.

8.5. Zásielka s tovarom vždy obsahuje faktúru. Pri prevzatí tovaru je Kupujúci povinný skontrolovať, či obal, v ktorom je tovar zabalený, nie je poškodený a podpísať doklad o prevzatí zásielky. V prípade jeho poškodenia je nutné na mieste dodania tovaru spísať s kuriérskou službou protokol o zistených vadách spôsobených počas prepravy. Ak Kupujúci tovar prevezme aj napriek evidentnému poškodeniu obalu, Predávajúci neuzná prípadné neskoršie reklamácie z tohto dôvodu.

8.6. Za nepoškodenú, neotvorenú, originálnu zásielku sa považuje iba tá, ktorá nejaví tieto znaky. Dopravca je povinná predať tovar Kupujúcemu po položkách a na mieste spísať zápisnicu. Za takto vzniknuté škody je zodpovedný dopravca.

8.7. V prípade, že si Kupujúci objedná tovar z internetového obchodu grubmann.sk a neprevezme si zásielku, resp. zásielka sa vráti Predávajúcemu z dôvodu, že kupujúci odmietne prevziať tovar, alebo zásielka nebude doručená z dôvodu uvedenia nesprávnej adresy, zákazníkovi – Kupujúcemu vzniká povinnosť uhradiť expedičné náklady na odoslanie tovaru a spätné doručenie na adresu Predávajúceho, ktoré je Predávajúci povinný uhradiť pri vrátení neprevzatej zásielky od kuriérskej služby. Predávajúci v takomto prípade osloví Kupujúceho prostredníctvom emailu alebo telefonicky.

Článok 9

Záručné podmienky a reklamácia

9.1. Vo všeobecnosti, pokiaľ v záručných listoch nie je uvedené inak, je záručná doba pre plnenie spotrebiteľských zmlúv stanovená na 24 mesiacov. Spotrebiteľom je osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti. Dĺžka záručnej doby pre kupujúcich, ktorí nie sú spotrebiteľmi nakupujete tovar ako firma (nákup pod registrovaným IČO) záruka za akosť tovaru je spravidla 12 mesiacov. Predávajúci nezodpovedá za prípadné náklady súvisiace s demontážou a montážou reklamovaného zariadenia.

9.2. Ku každému tovaru zakúpenému u Predávajúceho je pri jeho dodaní Kupujúcemu priložená faktúra (doklad o kúpe tovaru), ktorá slúži zároveň ako záručný list.

9.3. Reklamovať je možné len tovar zakúpený u Predávajúceho a úplne zaplatený.

9.4. V prípade uplatňovania reklamácie sa odporúča Spotrebiteľovi telefonicky, alebo emailom na [email protected] oznámiť predávajúcemu, že daný produkt vykazuje chybu a akým spôsobom sa prejavila. Na základe týchto informácií sa odporučí spotrebiteľovi ďalší postup pri vybavovaní reklamácie.

9.5. Pri uplatnení reklamácie je Kupujúci povinný na vlastné náklady doručiť reklamovaný tovar na adresu sídla Predávajúceho. Tovar doručte čistý, mechanicky nepoškodený v originálnom balení a vrátane požadovaných dokladov (faktúra, alebo iný doklad o zaplatení produktu predávajúcemu). Tovar zaslaný na dobierku nie je možné prebrať a bude spätne vrátený. Tovar zaslaný prepravnou službou odporúčame poistiť.

9.6. Predávajúci rozhodne o reklamácii ihneď v zložitých prípadoch do 3 pracovných dní. V odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu výrobku, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po uplynutí tejto lehoty má kupujúci právo od zmluvy odstúpiť, alebo má právo na výmenu výrobku za nový výrobok.

9.7. Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť závadnú vec za nezávadnú, ak to spotrebiteľovi – Kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti.

9.8. Všetky právom uplatnené záručné opravy sú bezplatné vrátane nákladov na doručenie opraveného tovaru Kupujúcemu.

9.9. Oprávnenie na záruku zaniká v prípade, že k chybe došlo mechanickým poškodením výrobku, prevádzkovaním výrobku v nevhodných podmienkach, neodbornou montážou, nedodržaním príslušných noriem zo strany spotrebiteľa alebo osoby, ktorá spotrebiteľovi montáž vykonávala, alebo ak bol prevedený zásah do výrobku inou než oprávnenou osobou. Zo záruky sú tiež vyňaté chyby spôsobené živelnou pohromou a nesprávnym zaobchádzaním. Záruka sa nevzťahuje na zamrznutie vonkajšej jednotky (vonkajšia jednotka môže primrznúť aj pri vyššej teplote ako je jej min. teplota na kúrenie).

9.10. Záruka sa nevzťahuje ani na ponorenú hadičku od kondenzu, alebo v prípade, že zákazník nemá servisný otvor pri zavedenom kondenze do odpadu. Taktiež v prípade nedostatočného spádu kondenzu (minimálny spád 1cm na m v celej dĺžke kondenznej trasy. Ideál sú 2cm na m), alebo v prípade upchatia kondenzu hmyzom. Taktiež sa záruka nevzťahuje na prípad, kedy zákazník počas silného vetra počuje rôzne zvuky z vnútornej jednotky, ak je kondenz vyvedený von – je to prirodzeným javom.

9.11. Informácie o servisných miestach pre záručný a pozáručný servis Vám poskytneme na požiadanie telefonicky alebo prostredníctvom e-mailu.

9.12. Predávajúci poučil Kupujúceho o jeho právach, ktoré mu vyplývajú z ust. § 622 Občianskeho zákonníka (bod 1. tohto článku) a právach, ktoré mu vyplývajú z ust. § 623 Občianskeho zákonníka (bod 2. tohto článku) tak, že umiestnil tento Reklamačný poriadok na príslušnej podstránke elektronického obchodu Predávajúceho a Kupujúci mal možnosť si ho prečítať v čase pred odoslaním objednávky.

9.13. Pri akejkoľvek návšteve servisného technika u Kupujúceho je potrebné, aby bol vyhotovený protokol o zistených poruchách a forme ich odstránenia. Bez takéhoto protokolu nie je návšteva servisného technika braná do úvahy.

9.14. Spoločne s tovarom odporúčame pre rýchlejšie vybavenie reklamácie doložiť doklad potvrdzujúci kúpu tovaru (faktúra, pokladničný doklad), záručný list (ak bol dodaný) a vyplnený reklamačný list.

9.15. O výsledku reklamácie bude kupujúci informovaný bezprostredne po ukončení reklamačného konania emailom, alebo telefonicky a zároveň mu bude doručený prostredníctvom e-mailu resp. doporučenou poštou reklamačný protokol.

9.16. Záručná doba sa predlžuje o dobu, počas ktorej kupujúci nemohol používať tovar z dôvodu záručnej opravy tovaru. 

9.17. Zákazník má možnosť v záručnej dobe predĺžiť záručnú dobu o 3 roky za poplatok podľa aktuálneho cenníka, ale len za podmeinok, že neboli zanedbané ročné servisné prehliadky, zariadenie nevykazuje známky nadmerného opotrebenia, nie je mechanicky poškodené, je správne nainštalované a zariadenie nebolo nevhodne používané (ďalej len “nevhodné používanie”). Ak bolo zariadenie počas svojej prevádzky nevhodne používané, záruka nebude uznaná. 

9.18. Predĺženie záruky sa vzťahuje na opravu, alebo výmenu tepelného čerpadla. 

Článok 10

Ochrana osobných údajov

Prevádzkovateľom spracúvajúcim vaše osobné údaje je spoločnosť Beereal s.r.o., Grösslingová 4 811 09 Bratislava – mestská časť Staré Mesto, IČO: 52714233
Kontakt: [email protected]
Bližšie informácie o spracúvaní osobných údajov sú uvedené v sekcii Zásady ochrany osobných údajov.

Článok 11

Okolnosti vylučujúce zodpovednosť za nemožnosť plnenia

11.1. Žiadna zo Zmluvných strán nenesie zodpovednosť za nemožnosť plnenia v prípade, ak nastanú skutočnosti vplyvom vyššej moci.

11.2. Za udalosť vplyvom vyššej moci sa považuje udalosť, ktorú Zmluvné strany nemohli predvídať a ktorej nemohli zabrániť ani pri vynaložení najvyššej možnej odbornej starostlivosti, ktorá je nezávislá od ich vôle, najmä vojna, povstanie, štrajk, pandémia, prírodné katastrofy, zmeny v legislatíve a iné.

11.3. V prípade, že nastane udalosť podľa bodu 2 sú Zmluvné strany povinné si túto skutočnosť oznámiť bez zbytočného odkladu.

Článok 12

Alternatívne riešenie sporov

12.1. Máte právo obrátiť sa na Nás so žiadosťou o nápravu, a to prostredníctvom e-mailu zaslaného na: [email protected], ak nie ste spokojní so spôsobom, ktorým sme vybavili Vašu reklamáciu alebo ak sa domnievate, že sme porušili Vaše práva. Ak odpovieme na Vašu žiadosť zamietavo alebo na ňu neodpovieme do 30 dní od jej odoslania, máte právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov (ďalej len „Subjekt“) podľa zákona č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o alternatívnom riešení sporov“). Subjektami sú orgány a oprávnené právnické osoby podľa § 3 Zákona o alternatívnom riešení sporov a ich zoznam je zverejnený na stránke Ministerstva hospodárstva SR. Návrh môžete podať spôsobom určeným podľa § 12 Zákona o alternatívnom riešení sporov. Ďalej máte právo začať mimosúdne riešenie sporov online prostredníctvom platformy ODR dostupnej na webovej stránke https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/sk/IP_16_297, alebo https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=SK.

Článok 13

Záverečné ustanovenia

13.1. Pri nákupe tovaru v internetovom obchode grubmann.sk sa zo strany Kupujúceho predpokladá znalosť technických možností internetu a prijatie technológiou podmienených možných problémov.

13.2. Predávajúci nezodpovedá za škody spôsobené chybným pripojením na grubmann.sk. Ochrana počítača, prípadne údajov nachádzajúcich sa v počítači zaťažuje Kupujúceho.

13.3. Predávajúci upozorňuje, že informácie uvedené na grubmann.sk môžu byť aktualizované bez predchádzajúceho upozornenia.

13.4. Predávajúci nenesie voči inej strane zodpovednosť za priame, nepriame alebo mimoriadne škody, spôsobené použitím informácií z internetováho obchodu grubmann.sk.

13.5. Predávajúci môže kedykoľvek bez predchádzajúceho upozornenia zmeniť tovar alebo názov tovaru uvedený v internetovom obchode grubmann.sk.

13.6. Predávajúci si vyhradzuje právo tieto VOP kedykoľvek zmeniť a/alebo doplniť. Zmeny a/alebo doplnky týchto VOP vstupujú do platnosti dňom ich zverejnenia na grubmann.sk.

13.7. Kupujúci súhlasí s tým, že mu bude zaslaná faktúra za objednané produkty elektronicky formou e-mailu.

13.8. Zmluvné strany sa dohodli, že všetky spory, ktoré medzi nimi vzniknú z právnych vzťahov na základe zmluvy alebo súvisiacich zmlúv, vrátane sporov o platnosť, výklad a zánik tejto zmluvy, budú prednostne riešiť formou zmieru.

13.9. Odoslaním elektronickej objednávky Predávajúcemu, Kupujúci zároveň potvrdzuje svoj súhlas s VOP Predávajúceho.

Obchodné podmienky nadobúdajú platnosť a účinnosť dňom 1.2. 2023.

0
V košíku nemáte žiadne produkty